ทำความเข้าใจ GDPR และปฏิบัติตามข้อกำหนดในบริการแปลภาษาไทยและอังกฤษ

ในโลกที่ข้อมูลกลายเป็นสินค้าที่มีมูลค่า ความสำคัญอันดับแรกคือการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งนำไปสู่การสร้างกฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่เข้มงวด เช่น ข้อบังคับคุ้มครองข้อมูลทั่วไป (GDPR) ซึ่งเป็นข้อบังคับในกฎหมายของสหภาพยุโรปที่ให้แนวทางที่เข้มงวดเกี่ยวกับการปกป้องข้อมูลและความเป็นส่วนตัว

กฎระเบียบเหล่านี้ส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง ไม่เพียงแต่กับธุรกิจภายในสหภาพยุโรปเท่านั้น แต่ยังรวมถึงธุรกิจที่ติดต่อกับพลเมืองสหภาพยุโรปด้วย ซึ่งรวมถึงบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการแปลภาษา ในบทความนี้เราจะมาเจาะลึกถึงความซับซ้อนของการทำความเข้าใจ GDPR และวิธีการปฏิบัติตามข้อบังคับในบริการแปลภาษาไทยและอังกฤษ

ทำความเข้าใจกับ GDPR

ข้อบังคับคุ้มครองข้อมูลทั่วไป (GDPR) ถูกประกาศใช้ในสหภาพยุโรป (EU) เมื่อปี 2559 และเริ่มมีผลบังคับใช้จริงในปี 2561 วัตถุประสงค์หลักของ GDPR คือ การมอบอำนาจควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่ประชาชนในสหภาพยุโรปมากขึ้น กฎระเบียบนี้กำหนดหลักการสำหรับการจัดการข้อมูลและสิทธิของบุคคล รวมถึงการกำหนดโทษรุนแรงสำหรับผู้ที่ละเมิดกฎข้อบังคับ

GDPR กำหนดให้ธุรกิจต้องรับประกันในส่วนของความลับ ความถูกต้อง และความพร้อมใช้งานของข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่พวกเขาประมวลผล นอกจากนี้ บริษัทยังต้องแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติตามข้อบังคับ GDPR ซึ่งรวมถึงบริการแปลภาษาที่จัดการข้อมูลสำคัญระหว่างกระบวนการแปล การทำความเข้าใจข้อกำหนดพวกนี้เป็นขั้นตอนแรกสู่การรับรองข้อมูลที่สอดคล้องกับข้อกำหนด GDPR

GDPR และบริการแปลภาษา

บริการแปลภาษาต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านที่ละเอียดอ่อนอย่างเช่น ทางการแพทย์ กฎหมาย หรือการเงิน จะต้องมีการจัดการกับข้อมูลส่วนบุคคลตลอดกระบวนการแปลที่มาจากข้อมูลในหลายรูปแบบ เช่น การแปลเอกสาร หรือแม้กระทั่งระหว่างการติดต่อกับลูกค้าโดยตรง ส่งผลให้การดำเนินงานของบริการแปลภาษา อยู่ภายใต้ข้อบังคับทางกฎหมายการคุ้มครองข้อมูลทั่วไป อย่างชัดเจน

ยกตัวอย่างเช่น งานแปลเอกสารทางกฎหมายที่ซับซ้อนจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ กระบวนการนี้อาจเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องจัดการกับข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน หากเอกสารดังกล่าวเกี่ยวข้องกับบุคคลในสหภาพยุโรป ผู้ให้บริการแปลภาษาจำเป็นต้องยึดมั่นตามแนวทางที่กำหนดไว้โดย GDPR อย่างเคร่งครัด

กฎข้อบังคับนี้ใช้กับบริการแปลภาษาจากอังกฤษเป็นไทยด้วย หากพบว่ามีการสื่อสารติดต่อกับลูกค้าในสหภาพยุโรปหรือแปลเอกสารที่มีข้อมูลของพลเมืองสหภาพยุโรป ผู้ให้บริการแปลภาษาจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายข้อบังคับของ GDPR ซึ่งหากไม่ปฏิบัติตามจะมีบทลงโทษที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งจะเป็นเครื่องเตือนใจที่รุนแรงถึงความสำคัญของการคุ้มครองและปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลในโลกไร้พรมแดนนี้

การรับรองความสอดคล้องกับ GDPR ในบริการแปลภาษา

การรับรองความสอดคล้องกับ GDPR ในบริการแปลภาษามีหลายขั้นตอน ซึ่งสิ่งสำคัญเบื้องต้นคือ การทำความเข้าใจอย่างชัดเจนว่าอะไรบ้างที่ถือเป็นข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลเหล่านี้อาจรวมถึง ชื่อ ที่อยู่ อีเมล และเบอร์โทรศัพท์ ไปจนถึงข้อมูลที่ละเอียดอ่อนมากขึ้น เช่น ข้อมูลสุขภาพ ข้อมูลเชื้อชาติ ชาติพันธุ์ หรือข้อมูลทางชีวภาพ

เมื่อจำแนกข้อมูลได้แล้ว บริการแปลภาษาต้องมั่นใจว่ามีพื้นฐานทางกฎหมายสำหรับการประมวลผลของข้อมูลนั้น ซึ่งอาจเป็นความยินยอมของบุคคล สัญญา ภาระผูกพันทางกฎหมาย หรืออื่นๆ ก่อนแปลเอกสารที่มีข้อมูลส่วนบุคคลรจะต้องขอความยินยอมจากลูกค้าก่อน

อีกประเด็นสำคัญของการปฏิบัติตามข้อกำหนด GDPR คือ การรับประกันความปลอดภัยของข้อมูล บริการแปลภาษาจำเป็นต้องดำเนินการตามมาตรการทางเทคนิคและองค์กรที่เหมาะสมเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งรวมไปถึง การเข้ารหัสข้อมูล การจัดเก็บและการส่งข้อมูลอย่างปลอดภัย และการใช้กลไควบคุมการเข้าถึงข้อมูลที่แข็งแกร่ง 

นอกจากนี้ บริการแปลภาษายังควรมีแนวทางที่ชัดเจนสำหรับกรณีข้อมูลรั่วไหล นักแปลควรเตรียมพร้อมที่จะรายงานข้อมูลรั่วไหลต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใน 72 ชั่วโมง และจำเป็นต้องแจ้งให้บุคคลที่ได้รับผลกระทบรับทราบ หากข้อมูลที่รั่วไหลนั้นก่อให้เกิดความเสี่ยงสูงต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลนั้น ๆ

บทสรุป

สรุปแล้ว การทำความเข้าใจและการรับประกันความสอดคล้องกับ GDPR เป็นสิ่งสำคัญยิ่งสำหรับบริการแปลเอกสารทั้งภาษาไทยและอังกฤษที่มีลูกค้าชาวสหภาพยุโรป หรือการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของพลเมืองสหภาพยุโรป แม้ว่าการปฏิบัติตาม GDPR อาจดูเหมือนเป็นเรื่องที่ยุ่งยาก แต่เป็นสิ่งจำเป็นพื้นฐานสำหรับการปกป้องสิทธิความเป็นส่วนตัวของบุคคลในยุคดิจิทัล การทำความเข้าใจข้อกำหนดของ GDPR และปฏิบัติตามไม่เพียงแต่จะหลีกเลี่ยงค่าปรับที่สูงลิ่วได้เท่านั้น แต่ยังช่วยสร้างความไว้วางใจกับลูกค้า เสริมสร้างชื่อเสียง และความน่าเชื่อถือให้กับวงการแปลภาษาอีกด้วย

Take a look at our latest blog posts

don't worry
be happy.

share with the world